Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Cloogo.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky upravují poskytování služeb zprostředkovaného nákupu a zasílatelství, které na internetovém portálu http://www.cloogo.cz poskytuje společnost COTEX, spol. s r.o., IČ: 63497905, se sídlem Brno, Svážná 1, PSČ 634 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 22540 (dále jen „Poskytovatel“) právnickým a fyzickým osobám, které s Poskytovatelem uzavřou Smlouvu o zprostředkovaném dodání zboží a o zasílatelství, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky (dále jen „Smlouva o dodávce“, fyzické a právnické osoby smlouvu uzavírající pak dále jen „Zákazník“).
  2. Poskytovatel důrazně upozorňuje, že není vlastníkem produktů, které Zákazník žádá dodat pomocí webových stránek Poskytovatele. Poskytovatel pouze poskytuje službu zprostředkovaného nákupu zboží nabízeného třetí stranou, které Zákazník zvolí a tento nákup Poskytovateli přikáže realizovat a dále službu zasílatelství ve smyslu § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Tato skutečnost má vliv na možnosti odstoupení od Smlouvy o dodávce, na uplatňování vad zboží a další práva Zákazníka, a to bez ohledu na to, zda je v postavení spotřebitele, nebo podnikatele.
  3. Není-li dále stanoveno jinak, užije se ustanovení těchto obchodních podmínek shodně na vztahy Poskytovatele se Zákazníkem-podnikatelem i Zákazníkem-spotřebitelem.
  4. Poskytovatele je možno za účelem vyřízení jakýchkoliv žádostí, dotazů či jiných sdělení kontaktovat na emailové adrese zakaznik@cloogo.cz, telefonicky na čísle 541244752 nebo písemně na adrese Cloogo spol. s.r.o. Sladovnická 518/4, 620 00 Brno.
  5. Zákazníkem-spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí člověk, který vůči Poskytovateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Osoby, které nespadají do definice podle věty první, jsou pro účely těchto obchodních podmínek podnikateli.
 2. Zprostředkování nákupu
  1. Zákazník volí jednotlivé položky, o jejichž zprostředkovaném nákupu uzavírá Smlouvu o dodávce (dále jen „Zboží“), na koncových webových portálech subjektů, u nichž bude Poskytovatel na základě Zákazníkova příkazu provádět nákup Zboží (dále jen „Prodejce“).
  2. Zákazník uděluje Poskytovateli plnou moc k tomu, aby provedl jménem Zákazníka nákup Zboží prostřednictvím Prodejce, stejně jako ke všem úkonům s tímto souvisejícím, a to zejména pro případ celního řízení ohledně Zboží. Plná moc podle tohoto odstavce zaniká dodáním Zboží do dispozice Zákazníka, a to i tehdy, pokud Zákazník Zboží odmítne převzít nebo jej převezme s výhradou.
  3. Poskytovatel uzavře kupní smlouvu jménem a na účet Zákazníka nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy Zákazník odeslal příkaz k nákupu Zboží uzavřením Smlouvy o dodávce a uhradil cenu za zprostředkovaný nákup zboží a zasílatelství ve smyslu čl. IV. odst. IV. 2. (dále jen „Udělení příkazu“). Poskytovatel neodpovídá za prodlení se splněním této povinnosti ve lhůtě podle věty první tehdy, pokud v rámci lhůty nebylo možné povinnost splnit z důvodů na straně Prodejce (zejm. pro technické výpadky na straně Prodejce).
  4. Na Zákazníka, který je spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na Zboží okamžikem jeho převzetí. V ostatních případech dochází k přechodu nebezpečí předáním Zboží prvnímu dopravci, jehož činnost zajistil na základě Smlouvy o dodávce Poskytovatel.
 3. Zasílatelství
  1. Poskytovatel je oprávněn jménem zákazníka a na jeho účet uzavřít smlouvu o přepravě věcí s jakýmkoliv mezinárodním i národním dopravcem.
  2. Poskytovatel garantuje dodání Zboží do tří týdnů ode dne Udělení příkazu. Tato garance je blíže specifikována v čl. V. těchto obchodních podmínek.
  3. Poskytovatel umožní Zákazníku sledování zásilky metodou „Track & Trace“ po celou dobu doručování Zboží. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost a/nebo přesnost této metody.
  4. Zákazník u každé nabízené položky vždy vidí kupní cenu, za kterou je položka nabízena Prodejcem (dále jen „Cena položky“).
 4. Cenová a platební ujednání
  1. Zákazník dále u každé jednotlivé položky, jejíž zprostředkovaný nákup Poskytovatel nabízí, vidí konečnou cenu, kterou uhradí za dodání Zboží až do místa, které sám určí; v této ceně je již zahrnuta také Cena položky (dále jen „Cena zboží“).
  2. Cena zboží je uvedena a bude uhrazena v českých korunách, kdy pro přepočet Ceny zboží v části, v níž je tvořena v cizí měně, kupříkladu Cenou položky Prodejce, dochází k přepočtu dle aktuálního kurzu uveřejněného Českou národní bankou zvýšeného o 1 %.
  3. Cena zboží zahrnuje veškerá cla, poplatky a daně ve všech dotčených zemích, stejně jako zahrnuje náklady na dopravu, zasílatelskou odměnu a provizi Poskytovatele.
  4. V případě, že v proclení Zboží vyvstanou překážky, jako například pozdržení na straně Celní správy, zajistí Poskytovatel sám nebo prostřednictvím svých partnerů jejich úspěšné vyřešení bez nároku na jakoukoliv dodatečnou odměnu či náhradu nákladů ze strany Zákazníka.
  5. Zákazník, který zvolil metodu platby platební kartou, uhradí Cenu zboží neprodleně po odeslání příkazu k nákupu Zboží; má se za to, že Cena zboží je uhrazena okamžikem potvrzení úhrady ze strany banky Poskytovatele.
  6. Zákazník, který zvolil metodu platby převodem na běžný účet Poskytovatele, je povinen tuto platbu provést do 14 dnů ode dne vystavení a doručení zálohové faktury Poskytovatelem do emailové schránky, kterou Zákazník uvedl. Tato povinnost Zákazníka je splněna tehdy, pokud je platba připsána na účet určený Poskytovatelem do posledního dne lhůty podle věty první. Pokud Zákazník ve lhůtě podle tohoto odstavce svou povinnost nesplní, pak platí, že Smlouva o dodávce zaniká uplynutím této lhůty. Poskytovatel v takovém případě nemá právo na náhradu jakýchkoliv výdajů. Poskytovatel na zánik Smlouvy o dodávce Zákazníka upozorní emailovou zprávou.
 5. Garance a záruky
  1. Poskytovatel zaručuje, že Zboží bude dodáno na doručovací adresu určenou Zákazníkem do tří týdnů ode dne Udělení příkazu. Pokud však Zákazník Poskytovateli Udělil příkaz k nákupu Zboží i přesto, že jeden či více kusů Zboží bylo Prodejcem označeno jako vyprodané, lhůta podle věty první začne běžet až dnem, ve kterém Prodejce změní stav každé jednotlivé položky vyprodaného Zboží tak, že je označí jako dostupné. Není-li Zboží vyprodáno, ale je u něj Prodejcem uvedeno dodání ve lhůtě delší než 4 dny, začne lhůta k dodání podle věty první běžet až ke dni, k němuž Prodejce dodá Zboží na místo určení na území USA dle volby Poskytovatele. Po dobu, po kterou bude Zboží předmětem celního řízení, tato lhůta neběží.
  2. Nesplní-li Poskytovatel svou povinnost podle odst. V. 1., dodá Zboží Zákazníkovi, který je spotřebitelem, za Cenu položky, přičemž veškeré další náklady nese Poskytovatel. Rozdíl mezi celkovou úplatou poskytnutou Zákazníkem-spotřebitelem a Cenou položky vrátí Poskytovatel do 14 dnů ode dne, kterého mu Zákazník-spotřebitel sdělí číslo účtu, na které si přeje tento rozdíl poukázat.
  3. Nesplní-li Poskytovatel svou povinnost podle odst. V.1. a mezi Zákazníkem, který je spotřebitelem, a Poskytovatelem již dříve došlo k uzavření jiné Smlouvy o dodávce, je Zákazník-spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy nejpozději do pěti dnů ode dne, kterým došlo k uplynutí lhůty podle odst. V.1., nedodal-li Poskytovatel Zboží dříve, než Zákazník-spotřebitel oznámil odstoupení od Smlouvy o dodávce.
 6. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním.
  1. Tohoto článku se užije pouze tehdy, pokud mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nedošlo v minulosti k uzavření Smlouvy o zákaznickém účtu a Smlouva o dodávce nebyla uzavřena za použití takového zákaznického účtu.
  2. Zákazník uděluje svůj nepodmíněný souhlas se zpracováním a správou svých osobních údajů Poskytovatelem, a to pro tyto údaje: Jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, mobilní telefon, email, případně IČ, DIČ, místo podnikání, sídlo.
  3. Poskytovatel bude údaje užívat pro účely plnění Smlouvy o dodávce a pro případ zvláštního souhlasu Zákazníka i pro marketingové účely Poskytovatele. Souhlas se uděluje na dobu 2let od uzavření Smlouvy o dodávce. Zákazník bere na vědomí, že zpracovávání údajů může probíhat strojově.
  4. Marketingovými účely podle předchozího odstavce se rozumí zejména nabízení služeb Poskytovatele, zasílání informací o pořádaných akcích, pořádání soutěží či anket, které nejsou loteriemi, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání jiných obchodních sdělení Poskytovatele.
  5. Zákazník se zavazuje uvádět své osobní údaje přesně a úplně a dojde-li k jejich změně v průběhu plnění Smlouvy o dodávce, pak se zavazuje o tomto neprodleně informovat Poskytovatele.
  6. Svůj souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat, a to písemně na kontaktních údajích uvedených v čl. I odst. I.4.
  7. Zákazník je oprávněn žádat o přístup ke svým osobním údajům spravovaným u Poskytovatele, který Poskytovatel bezodkladně poskytne. Zákazník je povinen takovou žádost učinit listinnou formou na adresu uvedenou v čl. I těchto obchodních podmínek nebo na kteroukoliv adresu, na které je podle výpisu z živnostenského rejstříku Poskytovatele evidována provozovna Poskytovatele.
  8. Zákazník dále souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za účelem plnění Smlouvy o dodávce předávány do zemí, v nichž působí osoby, se kterými Zákazník přikazuje Poskytovateli uzavřít kupní smlouvu na základě Smlouvy o dodávce.
  9. Práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovatele ve zbytku upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 7. Práva z vad Zboží
  1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není vlastníkem, přeprodejcem ani distributorem Zboží, a tedy není odpovědný za případné vady Zboží.
  2. Odpovědnost za vady se zcela řídí kupní smlouvou uzavřenou jménem a na účet Zákazníka Poskytovatelem s Prodejcem, stejně jako právním řádem, který určuje taková kupní smlouva nebo kolizní normy dopadající na daný právní vztah.
  3. Poskytovatel není povinen ani oprávněn přebírat od Zákazníka reklamace Zboží či je jakkoliv vyřizovat.
  4. Předchozími ujednáními není dotčena odpovědnost Poskytovatele za nákup jiného než Zákazníkem určeného Zboží. V případě, kdy Poskytovatel dodá něco jiného, než co Zákazník žádal, není Zákazník povinen dodávku převzít a je oprávněn žádat vrácení celé úplaty do 10 dnů ode dne dodání nesprávného zboží. Vrácením úplaty přechází vlastnické právo k dodávanému zboží na Poskytovatele.
 8. Práva z vad přepravy
  1. Na místě, které Zákazník určil jako doručovací adresu, je Zákazník povinen Zboží převzít osobně. Pokud za sebe určí jinou osobu, odpovídá za jednání takové osoby vůči Poskytovateli tak, jako by Zboží přebíral Zákazník osobně.
  2. Zákazník je povinen Zboží zkontrolovat neprodleně během převzetí tak, aby mohl pro případ vad být s doručujícím dopravcem sepsán zápis o vadách či obdobná protokolující listina. Na tuto listinu je nezbytné umístit podpis a identifikaci fyzické osoby, která za dopravce Zboží doručuje, jinak k ní nelze přihlédnout.
  3. Při uplatňování práv z vad přepravy poskytne Poskytovatel Zákazníkovi bezplatnou pomoc tak, aby bylo dostatečně šetřeno práv Zákazníka. Poskytovatel však v žádném případě není povinen Zákazníka zastoupit, zajistit jeho zastoupení či hradit jakýchkoliv nákladů, které Zákazníkovi v souvislosti s vadou přepravy vzniknou.
  4. Za vadu přepravy se považuje i dodání neúplné zásilky nebo porušení integrity jejích obalů.
 9. Omezení odpovědnosti Poskytovatele
  1. Dodá-li Prodejce jiné zboží než to, které Zákazník žádal zakoupit na základě Smlouvy o dodávce, a Poskytovatel prokazatelně objednal právě Zákazníkem žádané Zboží, není Poskytovatel odpovědný za takovouto vadu dodávky. Odpovědnost z této vady jde zcela za osobou, se kterou jménem a na účet Zákazníka uzavřel Poskytovatel kupní smlouvu. Tímto není dotčeno ujednání čl. VII. odst. VII.4.
  2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli právní vady Zboží, ledaže na ně Zákazníka neupozornil, přestože o jejich existenci musel vědět.
 10. Předsmluvní informace, odstoupení od smlouvy
  1. Smlouva o dodávce je uzavřena tak, že Zákazník zvolí pomocí příslušného nástroje Poskytovatele Zboží, včetně jakosti, barvy, množství, velikosti a případně i jiných volitelných parametrů Zboží, provede kontrolu zadaných údajů a následně po prohlášení o tom, že se Zákazník seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí se zpracováním osobních údajů, odešle svou objednávku kliknutím na tlačítko „Závazně objednat.“ Zákazník má po celou dobu do odeslání objednávky možnost měnit již zadaná data a před jejím odesláním je mu nabídnuta konečná kontrola zadaných údajů a zvoleného Zboží a dopravy.
  2. Zákazník-spotřebitel je oprávněn odstoupit bez udání důvodu od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dodávce. Přitom Zákazník-spotřebitel souhlasí s tím, aby bylo s poskytováním služby započato Poskytovatelem před uplynutím této lhůty. Tímto ujednáním nejsou krácena práva Zákazníka-spotřebitele, která mu přiznávají tyto obchodní podmínky v jiné části textu.
  3. Splněním Smlouvy o dodávce před uplynutím lhůty pro odstoupení zaniká právo Zákazníka od smlouvy odstoupit.
  4. Při odstoupení od smlouvy Zákazník-spotřebitel nenese žádné náklady spojené s odstoupením a již učiněnými úkony Poskytovatele, a to s výjimkou nákladů na přepravu Zboží v rozsahu, v níž ji Poskytovatel zajistil před okamžikem odstoupení od smlouvy. Zákazník-spotřebitel nenese žádnou část Ceny zboží pro případ odstoupení od smlouvy.
  5. Případné stížnosti je možné řešit na kontaktních údajích uvedených v čl. I odst. I.4. těchto obchodních podmínek.
  6. Nad výkonem činnosti Poskytovatele provádí dohled či dozor státní orgány, kterými jsou zejména Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad České republiky a Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy o dodávce mezi Zákazníkem, který je spotřebitelem, a Poskytovatelem, je Česká obchodní inspekce (coi.cz).
  8. Smlouvu o dodávce lze uzavřít pouze v českém jazyce.
  9. Smlouva o dodávce bude u Poskytovatele uložena v elektronickém vyhotovení, Poskytovatel však Zákazníku neumožní nahlédnutí do jejího uloženého znění, neboť její vyhotovení Zákazník obdrží elektronickou poštou.
  10. Po uzavření Smlouvy o dodávce Poskytovatel neprodleně odešle Zákazníku automatické potvrzení o jejím uzavření a znění, k němuž připojí tyto obchodní podmínky.
  11. Poskytovatel není vázán závaznými kodexy chování, ani žádné kodexy chování dobrovolně nedodržuje.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Odpadne-li právní důvod, na základě kterého Poskytovatel pořídil jménem a na účet Zákazníka Zboží, pak platí, že v rozsahu jednání, která takto Poskytovatel učinil před odpadnutím právního důvodu, je Poskytovatel nadále zavázán a oprávněn sám. Zejména tak dochází k přechodu vlastnického práva ke Zboží na Poskytovatele.
  2. Poskytovatel není oprávněn změnit tyto obchodní podmínky jednostranně tak, že dojde k ovlivnění již dříve uzavřených Smluv o dodávce.
  3. Nabízí-li Poskytovatel své služby za zvýhodněných podmínek v rámci slev nebo různých reklamních akcí, nelze tyto výhody kombinovat, ledaže to Poskytovatel výslovně určí. Neurčí-li Poskytovatel jinak, platí v případě kolize akcí za účinnou ta, která poskytuje Zákazníkovi slevu na Cenu zboží (nebo služby) a pokud koliduje více slevových akcí, pak ta z nich, která poskytuje Zákazníkovi nejnižší konečnou Cenu zboží (nebo služby).
  4. Právem rozhodným pro uzavření, plnění a případné spory ze Smlouvy o dodávce je právní řád České republiky. Tímto nejsou dotčena ustanovení o volbě práva, která inkorporuje právní řád České republiky a přímo aplikovatelné normy práva Evropské unie pro smlouvy uzavírané spotřebitelem.
  5. Je-li Smlouva o dodávce uzavírána se Zákazníkem, který není spotřebitelem, volí její strany v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, pro veškeré spory z ní vyplývající místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.
  6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne [*].

Přihlaste se k odběru našich novinek

X